Kawiarnia w Mizerowie – Café Palladino

Dyskoteka w Mize­rowie? Czy to hasło Ci coś mówi? Dyskoteki w Mize­rowie są legendarne!

Nowy lokal w Mizerowie

Mamy przy­jem­ność zaprosić do nowo otwartej kaw­iarni w Mize­rowie: Café Pal­ladino

Nie szczędzil­iśmy czasu i fun­duszy, aby stworzyć wyjątkowe miejsce. Mamy nadzieję, że koń­cowy efekt przy­pad­nie Wam do gustu i doceni­cie kli­mat, który panuje w tym miejscu.

Lokaliza­cja

Trafić bardzo łatwo: przy głównej trasie w cen­trum Mize­rowa, w budynku OSP Mizerów.

Zobacz na mapce

Styl

Wnętrze Café Pal­ladino jest styl­i­zowane na starą win­nicę. Stoły wyko­nane są z drewna i szkła osad­zonego na starych, drew­ni­anych beczkach. Ściany są pokryte cegłami, z których każda jest inna. Wewnątrz palą się świece i panuje odpręża­jąca atmosfera.

Można by pomyśleć, że to stara zabytkowa piwnica, ale mamy zupełnie inne czasy! Całości dopeł­ni­ają nowoczesne tech­nolo­gie takie jak LED czy sprawna wenty­lacja i kli­matyza­cja, które będąc w tle zapew­ni­ają kli­mat i dobre samopoczucie.

W lokalu znajdziesz

  • barek
  • sto­liki z lożami
  • poczekalnię (wysokie krzesła, hookery)
  • miejsce do tańczenia (dyskoteka)
  • wygodne fotele i kanapy
  • palarnię

Infra­struk­tura

  • wygodna lokaliza­cja
  • duży park­ing
  • tuż przy dużej sali OSP Miz­erów (ide­alna na orga­ni­za­cję wesela)
  • kom­plek­sowa obsługa imprez

Cieka­wostki

Wyko­rzys­tal­iśmy najnowsze dostępne tech­nolo­gie takie jak LED, lasery, spec­jal­isty­czne nagłośnie­nie, pro­ce­sory dźwięku i gen­er­a­tory mgły.

Ściany lokalu są ręcznie mal­owane. Obrazy przed­staw­iają widoki na winnice.

Więk­szość ele­men­tów wys­troju było wykony­wane na spec­jalne zamówie­nie, nigdzie nie zna­jdziesz podob­nego miejsca!

Zobacz

To trzeba zobaczyć na własne oczy, na zdję­ci­ach nie poczu­jesz klimatu!

Zobacz zdjęcia z imprezy

Nasza oferta na zdjęciach

Galeria Zobacz galerie

Studniówki

Ofer­u­jemy prze­stronną salę, muzykę, zdję­cia, cater­ing oraz dobrą zabawę!

Dodatkowo ofer­u­jemy dowóz i odwóz gości po imprezie.

Wesela

Ofer­u­jemy prze­stronną salę, muzykę, zdję­cia, cater­ing oraz dobrą zabawę!

Możli­wość wyna­ję­cia samo­chodu wesel­nego Lan­cia Thesis.

Dodatkowo ofer­u­jemy dowóz i odwóz gości po imprezie.

Busy i autobusy

Ofer­u­jemy wyna­jem busów i auto­busów na linii Żory-​Mizerów.

Zapraszam do współpracy!

Zbig­niew Czech