Komunie

Sala na komunię

Pro­ponu­jemy kom­plek­sową obsługę imprez komunijnych:

  • zapewnie­nie sali (dowolna ilość osób)
  • per­sonel
  • deko­rację stołów i sali
  • doku­men­tację fotograficzną i video
  • cater­ing

Menu na komunię

Ofer­u­jemy wyko­nanie dowol­nych dań zgod­nie z oczekiwaniami.

Zobacz też: Przykład­owe menu

Zobacz zdjęcia z imprezy

Nasza oferta na zdjęciach

Galeria Zobacz galerie

Studniówki

Ofer­u­jemy prze­stronną salę, muzykę, zdję­cia, cater­ing oraz dobrą zabawę!

Dodatkowo ofer­u­jemy dowóz i odwóz gości po imprezie.

Wesela

Ofer­u­jemy prze­stronną salę, muzykę, zdję­cia, cater­ing oraz dobrą zabawę!

Możli­wość wyna­ję­cia samo­chodu wesel­nego Lan­cia Thesis.

Dodatkowo ofer­u­jemy dowóz i odwóz gości po imprezie.

Busy i autobusy

Ofer­u­jemy wyna­jem busów i auto­busów na linii Żory-​Mizerów.

Zapraszam do współpracy!

Zbig­niew Czech