Studniówki

Organizacja studniówek

Orga­ni­za­cja studniówek, kom­plek­sowa obsługa

Studniówka to potoczna nazwa balu przed­mat­u­ral­nego orga­ni­zowanego w przy­bliże­niu sto dni przed mat­u­rami. Jest to pier­wszy wys­tawny bal w życiu młodego człowieka. Trady­cją pod­czas studniówki jest pier­wszy taniec – polonez, wykony­wany przez wszys­t­kich uczest­ników balu. Każdy chci­ałby, aby ten dzień został w pamięci na długo dlat­ego ofer­u­jemy usługę fotograficzną. Duża przestrzeń jaką zapew­ni­amy, poz­woli na wyko­nanie poloneza w najpiękniejszym wyko­na­niu, przy akom­pa­ni­a­men­cie muzyki i w blasku sali GOK.

Prze­stronna sala

Duża oraz staran­nie udeko­rowana sala GOK Suszec jest wyposażona w oświ­etle­nie i lasery najnowszej gen­er­acji, w świ­etle których miłośnicy tańca będą mieli pole do popisu.

Muzyka

Zapew­ni­amy obsługę DJ-​a wraz z pro­fesjon­al­nym nagłośnie­niem oraz dobrze dobraną muzykę.

Zdję­cia

Setki zdjęć w najwyższej jakości wyko­nanych pro­fesjon­al­nym sprzętem, dzięki którym nigdy nie zapom­nisz swo­jego pier­wszego balu. Ide­alna pamiątka z tego wspani­ałego wydarzenia.

Cater­ing

Dobrze dobrany, wyborny catering.

Dowóz i odwóz gości po imprezie

Wszys­tkim zain­tere­sowanym zapew­ni­amy kom­for­towy transport.

Maturzyści są naszymi stałymi gośćmi od wielu lat. Byli i nadal są to uczniowie wielu szkół, m.in. z Żor, Ryb­nika, Pszczyny, Tychów, Lędzin i Bierunia.

Oferta na orga­ni­za­cję studniówki

Również państwu chcielibyśmy zapro­ponować orga­ni­za­cję studniówki.

Obe­j­muje ona:

  • Wys­trój, deko­rację dwóch sal w Domu Kul­tury w Suszcu (GOK Suszec), deko­rację stołów, sceny oraz oświ­etle­nie estradowe
  • Nowoczesne laserowe oświ­etle­nie najnowszej gen­er­acji (LED, lasery, skan­ery, głowy, kule).
  • Oprawę muzy­czną: na dużej sali gra zespół Bella Musica z sze­rokim reper­tu­arem muzyki rozry­wkowej, nato­mi­ast na małej sali – w kaw­iarni orga­ni­zowana jest dyskoteka obsługi­wana przez DJ-​a. Obie sale zna­j­dują się na jed­nym poziomie.
  • Posiłki: obi­adoko­lacja, deser, owoce, napoje (bez ograniczeń), paluszki, chipsy, zimna płyta, dwa ciepłe posiłki późnym wieczorem.
  • Pełną obsługę per­son­elu kuchen­nego, kel­nerów i kelnerki.
  • Pon­adto prowadze­nie całej zabawy przez pro­fesjon­al­nego wodzireja.
  • Usługa fotograficzna wykony­wana przez Orga­ni­za­tora – zapew­ni­amy grati­sowo dostar­cze­nie każdej klasie po 5 płyt DVD na których zna­jdzie się około 500 zdjęć
  • Całonocne dozorowanie obiektu przez ochronę.
  • Bezpłatny dowóz i odwóz młodzieży i nauczy­cieli włas­nymi autobusami.
  • Dodatkowo każdy absol­went otrzy­muje drobny upominek taki jak: dłu­gopis, słonik na szczęście.

W cenie wlic­zone są dar­mowe zaproszenia dla Grona Pedagogicznego.

Zapy­taj o cenę!

Nasza firma prowadzi również prze­wozy autokarowe w kraju i za granicą.

Posi­adamy 3 lokale gas­tro­nom­iczne i cały czas staramy się współpra­cować z naszymi klien­tami tak, aby byli w pełni zadowoleni.

Mamy nadzieję, że współpraca z Państ­wem będzie dla wszys­t­kich prawdziwą przyjemnością.

Zobacz zdjęcia z imprezy

Nasza oferta na zdjęciach

Galeria Zobacz galerie

Studniówki

Ofer­u­jemy prze­stronną salę, muzykę, zdję­cia, cater­ing oraz dobrą zabawę!

Dodatkowo ofer­u­jemy dowóz i odwóz gości po imprezie.

Wesela

Ofer­u­jemy prze­stronną salę, muzykę, zdję­cia, cater­ing oraz dobrą zabawę!

Możli­wość wyna­ję­cia samo­chodu wesel­nego Lan­cia Thesis.

Dodatkowo ofer­u­jemy dowóz i odwóz gości po imprezie.

Busy i autobusy

Ofer­u­jemy wyna­jem busów i auto­busów na linii Żory-​Mizerów.

Zapraszam do współpracy!

Zbig­niew Czech